කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

උසස් නිෂ්පාදන මාර්ගය

Advanced_production_line (1)_副本

කැපීම

Advanced_production_line (2)_副本

රෝල් කරන්න

Advanced_production_line (3)_副本

ටේප් එතුම

Advanced_production_line (4)_副本

පිළිස්සීම

Advanced_production_line (5)_副本

කඩා දැමීම

Advanced_production_line (6)_副本

ස්වයංක්‍රීය කැපීම

Advanced_production_line (7)_副本

තීන්ත

Advanced_production_line (8)_副本

ඇසුරුම් කර නැව්ගත කර ඇත

අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදන උපකරණ

Advanced_production_line (1)_副本

ස්වයංක්‍රීය කැපුම් යන්ත්‍රය

pic1

මීටර් 10 රෝල් කිරීමේ යන්ත්රය

pic2
Advanced_production_line (3)_副本

එතීෙම් යන්ත්රය

Advanced_production_line (4)_副本

මීටර් දොළහක් උදුන සුව කරයි

Advanced_production_line (6)_副本

ස්වයංක්‍රීය නල කැපීමේ යන්ත්‍රය

pic5

විවිධ වර්ගයේ වානේ අච්චු

වැඩමුළුව

img1
img2

වැඩමුළුව එකක්

img3
img4
img5

වැඩමුළුව දෙකක්

img6
img7
Advanced_production_line (8)_副本

වැඩමුළුව තුනක්